ZHENG PATCH - BLACK FOLIAGE

$10.00

SKU:

Pronounced as "Zheng"

  • Dimensions: 5cm x 5cm
  • Hook Side Velcro Backing